สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58155
แสดงหน้า70361
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ความหมายของการประชาสัมพันธ์

อ่าน 428 | ตอบ 2
ความหมายของการประชาสัมพันธ์

        การประชาสัมพันธ์ (Public Relations (PR)) หมายถึง ก​า​ร​ติ​ด​ต่​อ​สื่อ​ส​า​ร​ข​อ​ง​อ​ง​ค์ก​า​ร​กั​บ​ก​ลุ่​ม​ต่​า​ง ๆ ที่​มี​ผ​ล​ก​ร​ะ​ท​บ​ต่​อ​ค​ว​า​ม​สำ​เ​ร็​จ​ข​อ​ง​อ​ง​ค์​ก​า​ร ไ​ม่​ว่า​จ​ะ​เ​ป็น​ผู้​ข​า​ย​ปั​จ​จั​ย​ก​า​ร​ผ​ลิ​​ต ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้า โ​ด​ย​มีวั​ต​ถุ​ป​ร​ะ​ส​ง​ค์​เ​พื่​อ​ส​ร้​า​ง​ทั​ศ​น​ค​ติ ความเชื่อถือ แ​ล​ะ​ภ​า​พ​ลัก​ษ​ณ์ที่​ดี​ต่​อ​อ​ง​ค์​ก​า​ร​ห​รื​อ​ผ​ลิ​ต​- ภั​ณ​ฑ์ ต​ล​อ​ด​จ​น​เ​ป็​น​ก​า​ร​ใ​ห้​ค​ว​า​ม​รู้​ใ​น​เ​รื่​​อ​ง​ใ​ด เรื่องหนึ่ง ห​รื​อ​แ​ก้​ไ​ขข้​อ​ผิ​ด​พ​ล​า​ด​ใ​น​เ​รื่​อ​ง​ใ​ด​เ​รื่​อ​ง​ห​นึ่​​ง

นิยามของการประชาสัมพันธ์

คำว่า การประชาสัมพันธ์ แปลมาจากคำในภาษาอังกฤษ คือ Public Relations โดยคำว่า Public แปลเป็นภาษาไทยคือ ประชา ซึ่งหมายถึง หมู่คน และคำว่า Relations แปลเป็นภาษาไทยคือ สัมพันธ์

ซึ่งหมายถึง การผูกพัน ดังนั้นคำว่าการประชาสัมพันธ์เมื่อแปลตามตัวอักษร ก็จะได้ความหมายว่า “การเกี่ยวข้องผูกพันกับหมู่คน”

Bernays (1952) ผู้บุกเบิกงานประชาสัมพันธ์ ให้ความเห็นว่า การประชาสัมพันธ์มีความหมาย 3 ประการ ด้วยกัน คือ 1) เผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ 2) ชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย

ตลอดจนเห็นด้วยกับวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินงานของสถาบัน 3) ประสานความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน

สะอาด อ้างโดย วิรัช (2535) ให้คำจำกัดความว่า “ การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของสถาบันอันมีแบบแผนและการกระทำที่ต่อเนื่อง ในอันที่จะสร้างหรือยังให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชน

เพื่อให้สถาบันและกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ให้สถาบันนั้นๆ ดำเนินงานไปได้ผลดีสมความมุ่งหมาย โดยมีประชามติ

เป็นแนวบรรทัดฐานสำคัญด้วย ”

นอกจากนี้ ยังมีสมาคม สถาบัน ตลอดจนนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์อีกเป็นจำนวนมาก ต่างก็ให้ความหมายและคำจำกัดความของการประชาสัมพันธ์ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งส่วน

ใหญ่จะมีความแตกต่างกันในถ้อยคำและรายละเอียดปลีกย่อย แต่แนวความคิดและความหมายจะอยู่ในแนวเดียวกันทั้งสิ้น ดังนั้นกล่าวโดยสรุป “การประชาสัมพันธ์ คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความเข้าใจอันดี ระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง” (วิรัช, 2535)

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 6/03/2019 02:48
2
อ้างอิง

Sue
warehouses for sale beautiful homes for sale |" how to get real estate leads | finding a real estate agent | beach houses for sale | real estate | beach house for sale| how to choose a real estate agent | Real Estate Leads | homes for sale | brand new homes for sale | homes for sale in Hawaii | beautiful homes for sale | cheap homes for sale | find a real estate agent | real estate | foreclosed homes for sale | Alaska real estate | bank owned homes for sale | local real estate agents | historic homes for sale | local real estate agents | houses | real estate agent | beachfront homes for sale | Florida homes for sale | Charleston real estate | Austin Texas real estate | find a real estate agent | big homes for sale | find real estate agent | Charleston SC real estate | house | homes for sale DC | real estate agents near me | bay area homes for sale | realtor leads | real estate agents | best real estate agents | Miami real estate | house for sale | country homes for sale | homes for sales | real estate agent reviews | find homes for sale | finding a real estate agent | real estate agents near me | real estate agents | home for sale | houses for sale in Florida | how to choose a real estate agent | Boca Raton real estate | homes for sale by map | real estate agent reviews | houses for sale near me | real estate | beach homes for sale | real estate agent reviews | craftsman style homes for sale | Real Estate Leads | find a real estate agent | real estate agent | Florida real estate | real estate agent | real estate lead generation | real estate agent | houses for sale | how to choose a real estate agent | top real estate agents | finding a real estate agent | foreclosure homes for sale | top real estate agents | how to find a real estate agent | find real estate agent | find real estate agent | FHA approved homes for sale | how to find a real estate agent | how to find a real estate agent | contemporary homes for sale | Fannie Mae homes for sale | house for sale "| Real Estate Leads | beach house for sale| how to find a real estate agent | realtor leads | Real Estate Leads | finding a real estate agent | real estate agent reviews | homes for sale by map | foreclosed homes for sale | beach homes for sale | find homes for sale | bay area homes for sale | Florida real estate | real estate agents | find real estate agent | real estate agent | real estate lead generation | how to choose a real estate agent | real estate agents near me | beachfront homes for sale | houses | Charleston real estate | best real estate agents | homes for sale in Hawaii | top real estate agents | real estate | real estate agent | real estate | finding a real estate agent | find real estate agent | Boca Raton real estate | Florida homes for sale | country homes for sale | how to find a real estate agent | homes for sale | foreclosure homes for sale | real estate agents near me | homes for sales | find a real estate agent | how to find a real estate agent | find a real estate agent | houses for sale | find a real estate agent | bank owned homes for sale | contemporary homes for sale | local real estate agents | houses for sale near me | Charleston SC real estate | big homes for sale | how to choose a real estate agent | cheap homes for sale | real estate | real estate agent | beach houses for sale | craftsman style homes for sale | Miami real estate | real estate agent | homes for sale DC | how to choose a real estate agent | finding a real estate agent | real estate agent reviews | houses for sale in Florida | Alaska real estate | Austin Texas real estate | find real estate agent | Fannie Mae homes for sale | home for sale | brand new homes for sale | house | how to get real estate leads | local real estate agents | historic homes for sale | real estate agent reviews | top real estate agents | real estate agents | FHA approved homes for sale
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 31/03/2019 11:31
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :