สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58151
แสดงหน้า70357
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์

อ่าน 542 | ตอบ 2
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด  ข้อที่ 1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
 
   หน่วยการเรียนที่  3  เรื่อง  หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์     
  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้   จัดทำสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์แบบง่าย  ๆ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง  ๆ ได้ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
      ด้านความรู้ (K) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.    อธิบายหลักการประชาสัมพันธ์ได้  
2.    บอกวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ได้
3.    อธิบายวิธีการวางแผน  ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ได้
       ด้านเจตคติ  ด้านคุณธรรม    จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ (A)  เพื่อให้นักเรียนมี
1.     พละ 5 คือธรรมอันเป็นกำลังให้สำเร็จกิจตามปรารถนาได้ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ  ปัญญา 
2.     มีคุณธรรมรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    
3.      มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
       ด้านทักษะและกระบวนการ (P) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.    มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
2.    ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.    สามารถนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
       สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.   ความสามารถในการสื่อสาร  
2.   ความสามารถในการคิด
3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

หลักการประชาสัมพันธ์
 
   วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยได้กำเนิดขึ้นอย่างเป็น ทางการเกินกว่ากึ่งศตวรรษแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เมื่อรัฐบาลได้ก่อตั้ง “กองโฆษณาการ” (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ของทางราชการให้แก่ประชาชน จากนั้นการประชาสัมพันธ์ก็ได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ได้เริ่มขยายด้วยการตั้ง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ เพื่อสอนและอบรมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านนี้ไปรับใช้สังคมมากขึ้นและมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ์ บทบาทของการประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ ในการที่ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน ในขณะเดียวกันการประชาสัมพันธ์เปรียบ เสมือนประตูที่เปิดรับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานนั้น ๆ ปัจจุบันงานด้านประชาสัมพันธ์ได้เป็นที่ยอมรับในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจเอกชนและสมาคมมูลนิธิ ต่าง ๆ มากขึ้น หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าของภาครัฐทุกสถาบันของรัฐวิสาหกิจ หลาย ๆ ธุรกิจ เอกชนโดยเฉพาะสถาบันที่มีขนาดใหญ่หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ ประชาชนจำนวนมาก ต่างก็มีฝ่ายประชาสัมพันธ์และหรือผู้ปฏิบัติงาน/เจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านนี้โดยตรง
    อย่างไรก็ตามจากอดีตถึงปัจจุบันการประชาสัมพันธ์สามารถจำแนกได้เป็นสองลักษณะ โดยในอดีตนั้นการประชาสัมพันธ์เป็นเพียงการเผยแพร่ความรู้ ความ เข้าใจ ข่าวสารข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆ ของสถาบันไปสู่ประชาชน หรืออาจสรุปได้ว่า เป็นการสื่อสารทางเดียวในอันที่จะให้ประชาชนได้รับทราบ มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความนิยมและศรัทธา แต่ในปัจจุบันบทบาทของการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไป นอกจากจะมีความหมายและความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย มีความสัมพันธ์กับการโฆษณาพร้อม ๆ กับมีบทบาทหน้าที่ในการสร้างบำรุงรักษาและแก้ภาพพจน์ให้แก่สถาบันแล้ว การประชาสัมพันธ์ยังสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างสถาบันกับประชาชนให้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการตระหนักและเคารพในความรู้ ความคิดเห็น ความต้องการและพฤติกรรมของประชาชนที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ซึ่งยังผลให้การประชาสัมพันธ์มีลักษณะของการสื่อสารแบบยุควิถีหรือการสื่อสารสองทางไป – กลับ (two3way communication) ที่สมบูรณ์ขึ้น


 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไปมีดังนี้


    1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจภายในองค์กร  สถาบันหรือหน่วยงานอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

    2. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร  สถาบัน  หรือหน่วยงานกับประชาชน  โดยการแจ้งนโยบาย  วัตถุประสงค์  ภารกิจและการดำเนินการ  ขององค์กร  สถาบันหรือหน่วยงาน ให้ประชาชน หรือผู้ใช้บริการทราบ  เพื่อให้สามารถเลือกใช้บริการหรือให้ความร่วมมือได้อย่างถูกต้อง

    3. เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กร  สถาบันหรือหน่วยงาน  ได้รับทราบประชามติ หรือความคิดเห็น ของกลุ่มประชาชนหรือผู้ใช้บริการ  เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง  พัฒนา  หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

    4. เพื่อสร้างความชื่นชม  นิยม  ศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร  สถาบัน หรือหน่วยงานนั้นให้คงอยู่ตลอดไป 

    5. เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร  ระหว่างองค์กร สถาบันหรือหน่วยงาน 
กับประชาชนและผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ


ที่มา : 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=418576 และ http://www.ipesp.ac.th/learning/thai/chapter7-7.html
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
Charleston real estate foreclosure homes for sale real estate finding a real estate agent real estate real estate agent reviews Charleston SC real estate find a real estate agent real estate agent reviews real estate lead generation realtor leads find homes for sale Charleston SC real estate Austin Texas real estate house beautiful homes for sale bay area homes for sale how to choose a real estate agent how to find a real estate agent Real Estate Leads top real estate agents Fannie Mae homes for sale Miami real estate find a real estate agent real estate agent find a real estate agent beach house for sale real estate agent real estate lead generation local real estate agents real estate agent reviews houses home for sale find real estate agent beach homes for sale homes for sale DC homes for sale by map real estate agent find real estate agent brand new homes for sale houses for sale near me bank owned homes for sale find a real estate agent Boca Raton real estate foreclosed homes for sale finding a real estate agent real estate foreclosure homes for sale real estate agents near me country homes for sale find a real estate agent Real Estate Leads beach house for sale houses local real estate agents beachfront homes for sale finding a real estate agent big homes for sale how to find a real estate agent finding a real estate agent real estate agent reviews how to find a real estate agent real estate agent houses for sale in Florida Real Estate Leads real estate lead generation real estate agent Boca Raton real estate how to choose a real estate agent historic homes for sale real estate agents top real estate agents how to get real estate leads cheap homes for sale bay area homes for sale find real estate agent find a real estate agent beachfront homes for sale Austin Texas real estate real estate agent home for sale realtor leads houses for sale === best real estate agents real estate agent real estate agent reviews homes for sale by map Alaska real estate cheap homes for sale find homes for sale real estate agent local real estate agents top real estate agents how to get real estate leads craftsman style homes for sale how to choose a real estate agent how to choose a real estate agent top real estate agents how to choose a real estate agent houses for sale real estate agents Austin Texas real estate Florida real estate real estate agent Florida real estate Miami real estate houses real estate agent reviews Boca Raton real estate house for sale real estate local real estate agents beach homes for sale homes for sale in Hawaii find a real estate agent real estate agent reviews FHA approved homes for sale bank owned homes for sale contemporary homes for sale how to choose a real estate agent foreclosed homes for sale house for sale contemporary homes for sale foreclosure homes for sale craftsman style homes for sale Miami real estate real estate beach house for sale houses for sale house realtor leads real estate agents Florida homes for sale beach houses for sale real estate agent reviews Charleston real estate how to find a real estate agent Charleston real estate find real estate agent how to find a real estate agent bank owned homes for sale find real estate agent top real estate agents top real estate agents historic homes for sale find real estate agent FHA approved homes for sale how to choose a real estate agent historic homes for sale find real estate agent foreclosed homes for sale real estate agent bay area homes for sale homes for sale DC beautiful homes for sale house craftsman style homes for sale real estate agents how to find a real estate agent real estate find real estate agent real estate agents homes for sales finding a real estate agent Fannie Mae homes for sale Florida homes for sale homes for sales house for sale Florida homes for sale find homes for sale finding a real estate agent how to choose a real estate agent Real Estate Leads homes for sale contemporary homes for sale real estate agents near me real estate real estate cheap homes for sale real estate agents houses for sale near me how to find a real estate agent homes for sale in Hawaii real estate local real estate agents beach houses for sale find a real estate agent real estate agents real estate agent reviews how to choose a real estate agent homes for sale DC homes for sale by map homes for sale beach homes for sale houses for sale in Florida how to find a real estate agent how to find a real estate agent best real estate agents Fannie Mae homes for sale real estate agents near me beachfront homes for sale big homes for sale find a real estate agent real estate agent Florida real estate Real Estate Leads Alaska real estate best real estate agents beautiful homes for sale houses for sale in Florida brand new homes for sale Charleston SC real estate real estate agents near me home for sale find real estate agent country homes for sale homes for sale Real Estate Leads real estate agent FHA approved homes for sale real estate agents near me finding a real estate agent finding a real estate agent big homes for sale homes for sales country homes for sale beach houses for sale real estate agents near me local real estate agents finding a real estate agent houses for sale near me brand new homes for sale how to get real estate leads homes for sale in Hawaii Alaska real estate
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 11/11/2019 03:54
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 29/02/2020 05:12
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :