สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58175
แสดงหน้า70381
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์

อ่าน 746 | ตอบ 1
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด  ข้อที่ 1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่   9  เรื่อง   คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
              เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้   จัดทำสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์แบบง่าย  ๆ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
    ด้านความรู้ (K)  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.   บอกหน้าที่และคุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ที่ดีได้
2.   บอกจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ได้
3.   บอกพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่นักประชาสัมพันธ์ควรทราบ/ปฏิบัติได้
4.    บอกหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ของประชาชนของนักประชาสัมพันธ์ได้
     ด้านเจตคติ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ( A )  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.    มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2.    มีคุณธรรมรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    
3.     มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.    มีคุณธรรม อิทธิบาท 4
     ด้านทักษะ และขบวนการ ( P )  เพื่อให้นักเรียนสามารถ  
1.    ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.   ความสามารถในการสื่อสาร  
2.   ความสามารถในการคิด
3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นแผนกหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่มีความสำคัญมาก จนบางครั้งถึงกับมีผู้เปรียบเปรยว่าเป็นหน้าตาของบริษัทเลยทีเดียว เพราะลักษณะงานที่รับผิดชอบนั้นเชื่อมโยงกับการสร้างสัมพันธ์อันดีทั้งกับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ซึ่งนักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรมีคุณสมบัติ 5 ประการดังนี้                                                                                                                                        

1.บุคลิกภาพที่เพรียบพร้อม
        คนที่จะมาเป็นประชาสัมพันธ์ได้แน่นอนว่าเรื่องของบุคลิกภาพและหน้าตาจะต้องโดดเด่นเป็นอันดับแรก อาจไม่ต้องสวยถึงขนาดเข้าขั้นนางสาวไทย แต่อย่างน้อยก็ควรพาขึ้นเวทีได้อย่างไม่อายใคร ซึ่งการมีบุคลิกภาพดี หน้าตาสวยหล่อ และดูภูมิฐานมีส่วนช่วยให้การทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนบริษัทง่ายดายขึ้นหากต้องปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่กดดัน ซึ่งเขาหรือเธอยังถือเป็นหน้าเป็นตาให้กับบริษัททางอ้อมอีกด้วย                                                                                                              

2.ความรู้ความสามารถ
         นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทในทุกเรื่อง ไม่ใช่รู้แต่เรื่องทางวิชาการที่ตนเรียนมาเท่านั้น เพราะนักประชาสัมพันธ์มีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับบริษัทโดยตรง ซึ่งบางสถานการณ์คำถามที่บรรดานักข่าวและสื่อมวลชนยิงเข้าใส่มักเป็นเรื่องที่ไม่ได้เตรียมคำตอบมาก่อนเสมอ ดังนั้นความรู้ลึกและรู้จริงจะช่วยให้ตอบคำถามและสร้างความพึงพอใจให้กับสื่อมวลชนได้เป็นอย่างดี และยังรักษาภาพลักษณ์ทางธุรกิจเอาไว้ได้อีกด้วย                                                                           

3.ทักษะการพูดที่ดี
         นักประชาสัมพันธ์ต้องทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงขององค์กรอยู่ตลอดเวลา ทักษะการพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ซึ่งผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะมาดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษโดยพิจารณาจากทักษะในการสื่อสารเป็นหลัก เพราะบางครั้งเรื่องร้ายๆ ก็อาจพลิกกลับมาเป็นเรื่องดีได้หากนักประชาสัมพันธ์มีทักษะการพูดที่สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในสิ่งที่พูด แม้พวกเขาไม่เห็นด้วยตาตนเองก็ตาม                                                                               

4.มีใจรักงานบริการ
          คุณสมบัติอีกอย่างของผู้ต้องการเป็นนักประชาสัมพันธ์คือต้องรักงานบริการอย่างแท้จริง เพราะตำแหน่งนี้มักเป็นฝ่ายที่ต้องรับหน้าลูกค้าและสื่อมวลชนเสมอ ดังนั้นหากใครไม่มีใจรักและความอดทนจริงๆ ก็ไม่อาจทำงานนี้ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นผู้ประกอบการจำต้องคัดเลือกคนที่มีใจรักในงานบริการและกระตือรือร้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นคนใจเย็นและประนีประนอมด้วย                                             

5.มีไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์เป็นเลิศ
          ทุกครั้งในงานแถลงข่าวมักมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นไหวพริบและความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์อันเลวร้ายให้ผ่านพ้นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบคำถาม หรือเอาตัวรอดจากการถูกบีบคั้นทางอารมณ์จากสื่อมวลชนหรือลูกค้า และยังรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่ทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการด้วย

ดังที่กล่าวไปในข้างต้นว่านักประชาสัมพันธ์เป็นเสมือนหน้าตาขององค์กร การจะคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์สักคนมาทำงานในบริษัทจึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ เพราะการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ความสามารถของนักประชาสัมพันธ์ด้วย

ที่มา : http://incquity.com/articles/office-operation/5-things-public-relations-should-be

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
Danversport Industrial Park | Florida Orlando Retail Space | Commercial Real Estate Pittsburgh | Available Orlando Retail Space | Technology Park Georgia | New Jersey Office Space
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 11/11/2019 19:53
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :