สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58164
แสดงหน้า70370
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์

อ่าน 525 | ตอบ 2
                                   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่                                        
ภาคเรียนที่   1-2   ปีการศึกษา   2555
รหัสวิชา      ง  20220                   ชื่อวิชา     การประชาสัมพันธ์   
จำนวนน้ำหนัก / หน่วยกิต    1      เวลาเรียน      2     ชั่วโมง / สัปดาห์
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส.  ……………………..……….ชั้น  ม…/…  เลขประจำตัว………… 
ผลการเรียนที่ได้  .………
ที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รหัสมาตรฐานช่วงชั้น
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
  1
 
2
3
4
 
5
6
7
 
8
 
9
10
 

 
บอกความหมาย ความสำคัญ  และประโยชน์ของการศึกษาเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ได้
เล่าประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้
อธิบายหลักวิธีการ  วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนได้
บอกความสัมพันธ์ความแตกต่างและแยกวัตถุประสงค์ของ
การโฆษณากับการประชาสัมพันธ์ได้
บอกประโยชน์ ขั้นตอน และโครงการในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
อธิบายลักษณะภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  ลักษณะ  รูปแบบ  สื่อแต่ละประเภท
 และเลือกใช้สื่อได้ อย่างเหมาะสมกับงาน
อธิบายความสำคัญ กระบวนการ ประเภท วิธีวัดผลโครงการ
ประชาสัมพันธ์
บอกภาระหน้าที่  คุณสมบัติ และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ได้
มีทักษะ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานได้

 
 
มาตรฐาน  ง 4.1
 
มาตรฐาน  ง 4.1
มาตรฐาน  ง 4.1
มาตรฐาน  ง 4.1
 
มาตรฐาน  ง.4.1
มาตรฐาน  ง 4.1
มาตรฐาน  ง 4.1
 
มาตรฐาน  ง 4.1
 
มาตรฐาน  ง 4.1
มาตรฐาน  ง 4.1
   
 
บันทึกผลการเรียน(เพิ่มเติม)………………………………………………………………………
                                                  ลงชื่อ (………………………..………………)อาจารย์ประจำวิชา
                                                  ลงชื่อ( ………………………………………………………… )ผู้ปกครอง
 
 
 
 
 

คำอธิบายรายวิชา
 
รายวิชาเพิ่มเติม                          รหัสวิชา  ง 20220                           ชื่อรายวิชา  การประชาสัมพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3            ภาคเรียนที่ 0             เวลา  40  ชั่วโมง            จำนวน  1.0  หน่วยกิต
 
                ศึกษาความหมายและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์  วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา  ขั้นตอนของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์  หน่วยงานประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์  และการประเมินผลการประชาสัมพันธ์
                ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษา  และฝึกเขียนโครงการประชาสัมพันธ์  จัดทำสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์แบบง่าย ๆ
                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้  มีเจตคติที่ดีในการทำงาน  มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ  ความพอเพียง  ขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน  อดออม  และทำงานอย่างมีความสุข
 
ผลการเรียน
  1. บอกความหมาย ความสำคัญ  และประโยชน์ของการศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้
  2. เล่าประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้
  3. อธิบายหลักวิธีการ  วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนได้
  4. บอกความสัมพันธ์ความแตกต่างและแยกวัตถุประสงค์ของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์ได้
  5. บอกประโยชน์  ขั้นตอน  และโครงการในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
  6. อธิบายลักษณะภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์
  7. อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  ลักษณะ  รูปแบบ  สื่อแต่ละประเภท  และเลือกใช้สื่อได้                   อย่างเหมาะสมกับงาน
  8. อธิบายความสำคัญ  กระบวนการ  ประเภท  วิธีวัดผลโครงการประชาสัมพันธ์
  9. บอกภาระหน้าที่  คุณสมบัติ  และจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ได้
  10. มีทักษะ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานได้
 
รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้
โครงสร้างรายวิชาเพิ่มเติม
ตามแนวของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2554
 
โครงสร้างรายวิชา การประชาสัมพันธ์  รหัสวิชา ง 20220  
ระดับ มัธยมศึกษาตอน   ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ม. 1 - 3  เวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน 2.0 หน่วยกิต
ระหว่างภาค  80   คะแนน
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง)
คะแนน
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
 

 
1.   ความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชน์ของการศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ 1.  บอกความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชน์ของการศึกษาเรื่องการประชาสัมพันธ์ได้ 2 5
2. ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
 

 
2.   ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2.  เล่าประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ 2 5
3. หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
 

 
3.   หลักวิธีการ  วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอน 3.  อธิบายหลักวิธีการ  วางแผนงานประชาสัมพันธ์ในแต่ละขั้นตอนได้ 2 10
4. การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
 

 
4.  ความสัมพันธ์  ความแตกต่างและวัตถุประสงค์ของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์ 4.  บอกความสัมพันธ์  ความแตกต่างและแยกวัตถุประสงค์ของการโฆษณากับการประชาสัมพันธ์ได้ 2 6
5. ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
 
 

 
5.  ประโยชน์และขั้นตอนในการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ 5.  บอกประโยชน์และขั้นตอนในการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ได้ 4 10
6. หน่วยงานประชาสัมพันธ์
 

 
6.  ลักษณะภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ 6.  อธิบายลักษณะภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานประชาสัมพันธ์ได้ 2 8
7. สื่อการประชาสัมพันธ์
 

 
7.  ความหมาย  ความสำคัญ  ลักษณะ  รูปแบบ  สื่อแต่ละประเภท  และเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมกับงาน 7.  อธิบายความหมาย  ความสำคัญ  ลักษณะ  รูปแบบ  สื่อแต่ละประเภท  และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 6 12
8. การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
 

 
8.  ความสำคัญ  กระบวนการ  ประเภท  วิธีวัดผลโครงการการประชาสัมพันธ์ 8.  อธิบายความสำคัญ  กระบวนการ  ประเภท  วิธีวัดผลโครงการการประชาสัมพันธ์ 4 14
9. คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์ 9.  ภาระหน้าที่  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ 9.  บอกภาระหน้าที่  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์ได้ 2 10
10. ศึกษาดูงาน / ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 10.ฝึกทักษะ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ 10.  เกิดทักษะ  มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ 10 20
รวมตลอดภาค 36 100
ปลายภาค  20   คะแนน
 
วิธีการประเมิน เวลา (ชั่วโมง) คะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน         36     80
สอบ           4     20
 
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rental warehouse rental warehouse rental warehouse rental warehouse Miami rental warehouse Miami rental warehouse Commercial Realtors | Commercial Real Estate Agents | Commercial Real Estate Miami Florida | Commercial Real Estate Miami | Commerial Real Estate | Commercial Real Estate For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Doral Commercial Real Estate | Motel For Sale | Warehouse For Lease | Warehouses For Sale | Miami Warehouse Space | Office Building For Sale | Commercial Realtor | Commercial Office Buildings For Sale | Warehouse In Miami | Commercial Real Estate In Miami | Commercal Property For Sale | Commercial Mortgage | Warehouses For Sale | Miami Warehouses | Commercial Real Estate Miami Fl | Miami Commercial Real Estate For Sale | Commerical Real Estate Listings | Warehouse For Sale | Office Space Miami | Warehouse For Sale Miami | Office For Rent | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Properties | Commercial Real Estate Brokers Miami Fl | Commercial Real Estate Agents | Commerical Real Estate For Sale | Office Building | Commercial Property | Commercail Real Estate | Hotel Brokers | Commercial Realtor | Miami Commercial Real Estate Broker | Lease Office | Warehouse For Sale In Miami Florida | Commercial Property For Sale | Commercial Real Estate Miami Fl | Commercial Real Estate Companies | Commercial Real Estate Companies | Hotels For Sale | Commercial Property Brokers | Commercial Real Estate Agent | | Office Space For Rent Miami | Warehousing | Commercial Mortgage Interest Rates | Commercial Property | Commercial Realtors | Office Building For Lease | Office Space Miami Florida | Miami Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Interest Rate | Commercial Property | Buildings For Sale | Warehouses For Sale In Miami | Miami Commercial Realtors | Commercial Real Estate Agent | Commercial Real Estate Agents | Commercial Properties | Commercial Real Estate Miami Florida | Office Space | Comercial Property For Sale | Commercial Property | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Listing | Commercial Real Estate For Sale | Warehouse For Lease | Search Commercial Real Estate | commercial real estate companies | Office Building Sale | Offices For Sale | Hotel For Sale | Commercial Property For Sale | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate | Commercial Mortgage | Miami Dade Commercial Real Estate | Hotel For Sale | Office Space | Miami Dade Commercial Real Estate | Doral Florida Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Broker | Office Space For Sale | Miami Warehouse Space | Commercial Real Estate Company | Miami Warehouses For Lease | Warehouse For Sale Miami | Commercial Office Space | Commercial Real Estate Search | Office Space For Rent Miami | Commercial Real Estate For Sale | Office Space For Lease | Office Building For Sale | Commercial Real Estate Miami | Commercial Real Estate Mls | Commercial Real Estate Loan | Commercial Real Estate Broker | Warehouses For Sale Miami | Commercial Real Estate Mortgage | Commercialrealestate | Office Buildings | Comercial Real Estate For Sale | Hotel Brokers | Office Space For Rent | Hotel Broker | Industrial Property | Miami Commercial Real Estate Broker | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Properties| Commerical Real Estate | Commercial Real Estate Brokers | Commercial Warehouse For Sale | Commercial Building For Sale | Miami Commercial Realtors | Commercial Real Estate Miami Fl | Miami Commercial Real Estate | Commercial Real Estate Miami | Office Building For Sale | Shopping Center For Sale | Office Buildings For Sale | Warehouses For Sale Miami | Warehouse Listings | Commercial Real Estate Broker Miami | Comercial Property | Commercial Real Estate Miami | Office Building For Lease | Warehousing | Motel For Sale | Commercial Mortgage Rates | Office Space For Lease | Offices For Lease | Commercial Realtors | Commercial Real Estate Listings | Commercial Mls | Hotel Motels For Sale | Warehouses For Sale | Miami Warehouse | Office Building For Rent | Buy Hotel | Commercialrealestate | Commercial Real Estate Mortgage | Commercial Real Estate Broker | Warehouse For Lease | Office Building Miami | Warehouse For Lease | Warehouse Space | Office Buildings For Sale | Comercial Property | Office Buildings | Commerical Real Estate Companies | Warehouse For Sale | Miami Office Buildings | Commercial Real Estate Brokers | Commerical Real Estate For Sale | Commercial Office Building
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 20/03/2019 17:21
2
อ้างอิง

Joy
best real estate agents homes for sale how to find a real estate agent homes for sale DC find real estate agent brand new homes for sale houses for sale Fannie Mae homes for sale find homes for sale big homes for sale country homes for sale Alaska real estate find a real estate agent real estate agent cheap homes for sale beach house for sale beach houses for sale top real estate agents real estate lead generation local real estate agents homes for sales craftsman style homes for sale Austin Texas real estate how to get real estate leads Real Estate Leads how to find a real estate agent homes for sale by map finding a real estate agent contemporary homes for sale home for sale real estate agents near me local real estate agents Florida real estate real estate agents find real estate agent foreclosed homes for sale Boca Raton real estate beach house for sale beach homes for sale realtor leads Florida homes for sale houses find a real estate agent real estate agent finding a real estate agent real estate agent reviews beach house for sale houses for sale near me FHA approved homes for sale houses for sale house Miami real estate how to choose a real estate agent Charleston SC real estate houses for sale in Florida historic homes for sale houses for sale real estate Alaska real estate homes for sale in Hawaii real estate agent reviews how to choose a real estate agent Charleston SC real estate bank owned homes for sale top real estate agents beachfront homes for sale Real Estate Leads beautiful homes for sale Miami real estate house for sale bay area homes for sale how to find a real estate agent real estate agents near me foreclosure homes for sale real estate agents Charleston real estate
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 20/03/2019 17:22
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :