สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58183
แสดงหน้า70389
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

อ่าน 416 | ตอบ 2
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด  ข้อที่ 1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
 
หน่วยการเรียนรู้ที่    5    เรื่อง  ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์                               
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้   จัดทำสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์แบบง่าย  ๆ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
     ด้านความรู้ (K)  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.   บอกความหมายและความสำคัญของการวางแผนการประชาสัมพันธ์ได้
2.   อธิบายวิธีการวางแผนและขั้นตอนของการประชาสัมพันธ์ได้
3.   เขียนโครงการและอธิบายวิธีการเขียนโครงการประชาสัมพันธ์ได้
      ด้านเจตคติ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ( A )  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.    มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2.    มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.    มีคุณธรรม  เรื่อง วุฒิ 4  รับผิดชอบ  ขยันซื่อสัตย์  อดทน  อดออม  มุ่งมั่นและทำงาน
       ด้านทักษะ และขบวนการ ( P )  เพื่อให้นักเรียนสามารถ  
1.    ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
       สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.   ความสามารถในการสื่อสาร  
2.   ความสามารถในการคิด
3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินการประชาสัมพันธ์ (PR Process)
๑. การวิจัยและรับฟังความคิดเห็น เป็นขั้นตอนการดำเนินงานขั้นแรก เป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาจากการวิจัยและรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเป็นการสำรวจตรวจสอบประชามติ ความคิดเห็น ทัศนคติ ตลอดจนปฏิกริยาที่ประชาชนผู้เกี่ยวข้องมีต่อการดำเนินงานหรือต่อนโยบายขององค์กร
๒. การวางแผนและการตัดสินใจ การดำเนินงานในขั้นนี้เป็นการนำเอาทัศนคติและปฏิกริยาต่างๆ ที่ค้นคว้ารวบรวมมาได้มาพิจารณาประกอบการวางแผน กำหนดนโยบายและโครงการขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายและโครงการที่มีประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๓. การติดต่อสื่อสาร คือการปฏิบัติการสื่อสารกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินงานตามแผนหรือโครงการที่กำหนดไว้
๔. การประเมินผล เป็นการดำเนินการในขั้นสุดท้าย เป็นการวัดผลว่าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่ได้ทำไปแล้วนั้น ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางแผนหรือกำหนดโครงการไว้หรือไม่

ที่มา : http://knowledge.vayoclub.com/?p=675
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
finding a real estate agent Real Estate Leads house for sale find homes for sale homes for sale DC real estate agents near me Charleston real estate estate-agents.com/real-estate-leads.html>Real Estate Leads craftsman style homes for sale house real estate agents how to choose a real estate agent real estate agents real estate agent contemporary homes for sale real estate agents near me foreclosed homes for sale real estate agent reviews sale how to find a real estate agent finding a real estate agent finding a real estate agent Alaska real estate big homes for sale find real estate agent beach houses for sale real estate agent bank owned homes for sale a href="http://top-local-real-estate-agents.com">top real estate agents find a real estate agent real estate agents near me foreclosed homes for sale homes for sales real estate agent reviews foreclosure homes for sale finding a real estate agent homes for sales ==== Florida real estate beach house for sale find a real estate agent how to choose a real estate agent FHA approved homes for sale houses for sale in Florida beach house for sale find real estate agent how to find a real estate agent beachfront homes for sale houses for sale Miami real estate find a real estate agent find real estate agent country homes for sale find a real estate agent brand new homes for sale bank owned homes for sale find a real estate agent home for beachfront homes for sale brand new homes for sale how to get real estate leads real estate Boca Raton real estate finding a real estate agent foreclosed homes for sale find real estate agent find homes for sale Charleston real estate real estate lead generation Austin Texas real estate real estate agent reviews how to find a real estate agent home for real estate agent reviews home for how to choose a real estate agent finding a real estate agent local real estate agents houses for sale === find real estate agent FHA approved homes for sale local real estate agents Real Estate Leads beach homes for sale bay area homes for sale houses real estate agent reviews find real estate agent real estate agent real estate agent reviews beach houses for sale local real estate agents find real estate agent Florida homes for sale real estate finding a real estate agent homes for sales best real estate agents homes for sale DC homes for sale real estate agent top real estate agents Austin Texas real estate foreclosure homes for sale bay area homes for sale cheap homes for sale Real Estate Leads how to find a real estate agent homes for sale real estate agent how to get real estate leads real estate lead generation real estate agents homes for sale how to find a real estate agent real estate agent historic homes for sale real estate agents near me real estate agent reviews homes for sale in Hawaii beach homes for sale real estate agent homes for sale DC real estate sale Alaska real estate houses for sale near me real estate how to get real estate leads top real estate agents homes for sale by map foreclosure homes for sale homes for sale by map homes for sale by map Charleston SC real estate house for sale big homes for sale cheap homes for sale real estate agent reviews finding a real estate agent how to choose a real estate agent Florida real estate real estate lead generation homes for sale in Hawaii cheap homes for sale real estate local real estate agents local real estate agents Boca Raton real estate realtor leads sale how to find a real estate agent beautiful homes for sale < how to choose a real estate agent how to choose a real estate agent find a real estate agent houses for sale near me Charleston real estate Real Estate Leads beach houses for sale how to choose a real estate agent craftsman style homes for sale how to choose a real estate agent Miami real estate real estate agent house for sale real estate agent Florida real estate estate-agents.com/real-estate-2.html>Alaska real estate real estate agents country homes for sale find a real estate agent contemporary homes for sale real estate agent reviews realtor leads beachfront homes for sale how to find a real estate agent top real estate agents Charleston SC real estate real estate agents local real estate agents real estate Real Estate Leads Florida homes for sale Boca Raton real estate how to choose a real estate agent estate-agents.com>how to find a real estate agent bank owned homes for sale find real estate agent beautiful homes for sale real estate real estate Charleston SC real estate how to find a real estate agent Fannie Mae homes for sale best real estate agents real estate agents brand new homes for sale find a real estate agent beach homes for sale real estate finding a real estate agent real estate agents real estate agents near me top real estate agents realtor leads contemporary homes for sale house historic homes for sale houses for sale near me top real estate agents country homes for sale Austin Texas real estate real estate agent beach house for sale house big homes for sale houses for sale in Florida real estate agents near me find real estate agent FHA approved homes for sale craftsman style homes for sale Fannie Mae homes for sale Fannie Mae homes for sale find homes for sale historic homes for sale find a real estate agent homes for sale in Hawaii best real estate agents real estate agent bay area homes for sale real estate agent Florida homes for sale houses for sale in Florida houses houses for sale Miami real estate houses beautiful homes for sale
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 11/11/2019 01:37
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 28/02/2020 06:20
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :