สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58161
แสดงหน้า70367
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
การออกแบบและตกแต่ง

อ่าน 43545 | ตอบ 28

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การออกแบบและเทคโนโลยี
(Design and Technology)

สาระที่ 3: การออกแบบและเทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.เข้าใจความหมายของการออกแบบทางเทคโนโลยี    
2.เข้าใจลักษณะผลผลิตของการออกแบบทางเทคโนโลยี
3.อธิบายหลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสาร   
4.อธิบายการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 5W1H     
5.อธิบายหลักการออกแบบและเทคโนโลยี 
6.ชื่นชมผลงานการทำงานของผู้อื่นและตนเอง
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.บอกความหมายของการออกแบบทางเทคโนโลยีได้        
2.อธิบายลักษณะผลผลิตของการออกแบบทางเทคโนโลยีได้   
3.อธิบายหลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสารได้                   
4.อธิบายหลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 5W1Hได้     
5.อธิบายหลักการออกแบบทางเทคโนโลยีได้         
6.แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบในชีวิตประจำวันได้    
7.สามารถวาดภาพตามหลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสารได้                
8.สามารถเขียนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมาย ลักษณะผลผลิตของการออกแบบทางเทคโนโลยี หลักการวาดภาพเพื่อการสื่อสาร หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ 5W1H หลักการออกแบบและเทคโนโลยีได้ความหมายของการออกแบบ
การออกแบบหมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา เช่น เราจะทำเก้าอี้นั่งซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็นขั้นตอนโดยต้องเริ่มเลือกวัสดุที่จะใช้ทำเก้าอี้นั้นจะใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาว ตะปูนอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด คำนวณสัดส่วนการใช้งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอี้นั่งมากน้อยเพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกับการใช้งาน เป็นต้น
ความสำคัญของการออกแบบ
มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา เช่น
1. การวางแผนการการทำงาน งานออกแบบจะช่วยให้การทำงานเป็นไปตาม ขั้นตอน อย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง แผนการทำงานที่ดี
2. การนำเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้น ความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ ระหว่างกัน
3. สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภท อาจมีรายละเอียดมากมาย ซับซ้อน ผลงานออกแบบ จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด
4. แบบ จะมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง
ประเภทของการออกแบบ
1.การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)              
3. การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design)     
4. การออกแบบตกแต่ง (Decorative Design)      
5. การออกแบบสิ่งพิมพ์ (Graphic Design)


การออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้า
การ
ออกแบบเสื้อผ้า และเครื่องใช้ประเภทผ้า เป็นการกำหนดลักษณะของเสื้อผ้าหรือของชิ้นงานประเภทผ้าตามแนวความคิดหรือจินตนาการ ซึ่งผลงานที่ปรากฏจะสวยงามทีคุณค่านั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของการออกแบบ และรู้จักนำองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้เพื่อให้การออกแบบที่ปรากฏออกมามีความสวยงาม เหมาะสม
4.1องค์ประกอบทางศิลปะที่นำมาใช้ในการออกแบบงานตัดเย็บ
องค์ประกอบทางศิลปะที่นำมาใช้ในการออกแบบงานตัดเย็บ มีดังนี้
1)สัดส่วนเป็นขนาดของรูปร่างที่กำหนดเป็นแบบ โดยในแบบจะต้องมีสัดส่วนสัมพันธ์กัน เช่น กระเป๋าเสื้อ ปกเสื้อ กระดุม เป็นต้น โดยทั่วไปเสื่อผ้านิยมใช้สัดส่วนไม่เท่ากัน ที่นิยมคือ 5 ต่อ 8 ส่วน เช่น เสื้อสั้นกว่ากระโปรง การระบายเพื่อตกแต่งชั้นบนสั้นกว่าชั้นล่าง เป็นต้น เพราะว่าสวยงามกว่า2 ส่วนเท่ากัน
2)รูปร่างหมายถึง เส้นรอบที่แสดงให้เห็นในลักษณะ 2 มิติ คือ ความสูงและความกว้าง เช่น ผอม สูง เตี้ย อ้วน สูงใหญ่ สันทัด เป็นต้น
3)รูปทรงรูปทรงของ
เสื้อผ้า ที่มองเห็นจากภายนอก เช่น ความยาวกระโปรง ความคับหลวมของเสื้อผ้า ส่วนคอดของเอว เป็นต้น
4)จังหวะเป็นลีลาการจัดวางบนตัวเสื้อ เพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือเกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น อ่อนหวาน หยาบกระด้าง จักแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. จังหวะคงที่ ได้แก่ การจัดรูปแบบช่องว่างในแต่ละจุดเท่ากัน เช่นความห่างของกระดุม ความห่างของจีบกระโปรง เป็นต้น
2. จังหวะต่อเนื่อง คือ การจัดรูปแบบช่องว่างในแต่ละจุดไม่เท่ากัน เช่น กระโปรง หลายๆ ชั้น ความห่างของเสื้อคอถ่วง
3. จังหวะผสม คือ การจัดวางที่มีช่องว่างผสมผสานระหว่างแบบจังหวะคงที่และแบบจังหวะ ต่อเนื่อง
5)ความสมดุล เป็นน้ำหนักเท่ากันหรือไม่เท่ากันของเสื้อผ้าที่วัดด้วยสายตา
6)ช่องว่างในการออกแบบนั้นช่องว่างเป็นสิ่งสำคัญมากถ้า ในการตกแต่งมากจะทำให้คุณค่าของงานออกแบบลดลง ดังนั้น การตกแต่งในงานผ้า ควรเว้นช่องว่างของเสื้อผ้าเพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจ
7)ความกลมกลืนเป็นจักองค์ประกอบต่างๆ ขอบเสื้อผ้าให้เกิดความสวยงาม เช่น ความกลมกลืนด้วยสี ความกลมกลืนด้วยเส้น ความกลมกลืนด้วยผิวสัมผัส
8)จุดเด่นหรือการเน้นจัดใดจุดหนึ่งที่ช่วยดึงดูดสายตาให้เป็นจุดสนใจ เช่น เน้นด้วยสี สดใน เน้นโดยใช้เส้นในแบบ
เสื้อผ้า เน้นโดยใช้เครื่องประดับเป็นต้น
9)การตัดกันการตัดกันเป็นลักษณะในแบบเสื้อที่ตรงข้ามกัน ซึ่งการตัดกันนั้นมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น ตัดกันด้วยเส้น ตัดกันด้วยสี ตัดกันด้วยรูปร่าง ตัดกันด้วยทิศทาง เป็นต้น
4.2 การออกแบบเครื่องใช้ที่ทำด้วยผ้า
การออกแบบเครื่องใช้ที่ทำด้วยผ้าที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวัน ควรคำนึงถึงหลักการเพื่อความคุ้มค่าของาน ดังนี้
1.คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยสำหรับเครื่องที่ทำด้วยผ้า ถ้าเรารู้จักออกแบบให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างก็จะทำให้คุ้มค่าต่อการใช้งาน เช่น กระเป๋าเอนกประสงค์ สามารถออกแบบโดยใช้เป็นหมวกกันแดดได้ด้วย เป็นต้น
2.คำนึงถึงความสวยงามโดยให้มีสีสันลักษณะมองดูแล้วสะอาด สวยงาม น่าใช้ เช่น ผ้าเช็ดมือสำหรับแขวนในห้องน้ำ ควรเป็นผ้าสีอ่อนสะอาดตา เช่น สีขาว สีชมพู สีฟ้า เป็นต้น
3.คำนึงถึงการดูแลรักษาหรือการทำความสะอาด สำหรับเครื่องใช้ประเภทผ้าที่เปื้อนง่าย ต้องทำความสะอาดบ่อยหรือทุกครั้งหลังจากการใช้งาน ควรออกแบบให้เป็นแบบเรียบ และเลือกใช้ผ้าที่ทนทานต่อการซักรีด เช่น ผ้าลินิน เป็นต้น
4.3การ  
ออกแบบเสื้อผ้า   และเครื่องแต่งกาย
ในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้เกิดความสวยงามเหมาะสมและคุ้มค่าสามารถนำไปใช้ได้ยาวนาน ผู้ออกแบบควรคำนึงถึงความสวยงามเหมาะสม เสื้อผ้าบางแบบอยู่ในสมัยนิยมแต่ไม่เหมาะกับบุคลิกของผู้สวมใส่บางคน ทั้งนี้ ผู้ออกแบบเสื้อผ้าจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเพื่อนำหลักการไปใช้ในการออกแบบให้เหมาะสม ช่วยอำพรางส่วนที่พกพร่อง และช่วยเสริมจุดเด่นให้มีบุคลิกลักษณะที่ดียิ่งขึ้น สำหรับสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบเสื้อผ้า มีดังนี้
1)วัยและเพศในการออกแบบเสื้อผ้าควรคำนึงถึงวัยและเพศ โดยทั่วไปผู้ที่อยู่ในวัยต่างกันจะสวมเสื้อผ้าต่างกัน เช่น วันเด็ก จะสวมเสื้อผ้าต่างกับวัยผู้ใหญ่ โดยที่เสื้อผ้าของวัยเด็กจะเน้นความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมโดยเสื้อผ้าจะไม่ขัดต่อการพัฒนาการของเด็ก จะต้องมีความปลอดภัยต่อการสวมใส่ ไม่คับและหลวมเกินไป เป็นต้น นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้ว ผู้หญิงและผู้ชายและผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าในลักษณะที่แตกต่างกัน
2)บุคลิกภาพของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันเสื่อผ้าจัดเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ผู้ออกแบบเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ดังนี้
เรียบร้อยสุภาพ ถ้าเป็นผู้หญิง ควรเลือกผ้าลักษณะ จีบ รูด ติดโบว์ สีอ่อน ลวดลายควรเป็นลายเล็กๆ
บุคลิกภาพกระฉับกระเฉง แข็งแรงแบบนักกีฬา ควรออกแบบให้เป็นแบบเรียบ ผ้าพื้นหรือผ้าลายควร สีเข้ม เช่นสีน้ำเงิน สีเทา ควรออกแบบเป็นเสื้อมีปก เช่น ปกเชิ้ต ปกโปโล เป็นต้น
บุคลิกภาพสุขุม ขรึมแบบผู้ใหญ่ ควรออกแบบเสื้อผ้าที่เน้นความสง่างาม เช่น การตีเกล็ด การปัก เป็นต้น สวมการต่อย้วย การระบายชายเสื้อและชายกระโปรงไม่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะ
บุคลิกภาพเก๋ เป็นผู้ที่มี่ความมั่นใจในตนเองมาก ควรออกแบบเสื้อผ้าในลักษณะสะดุดตาไม่ซ้ำแบบกับผู้อื่น สีสดใสและฉูดฉาด
บุคลิกภาพว่องไว ปราดเปรียว ควรออกแบบเสื้อในลักษณะทะมัดทะแมง แบบเรียบควรเลือกใช้ผ้าสีเข้ม
3)รูปร่างในการออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายควรคำนึงถึงว่ารูปร่างเสื้อผ้าแบบเดียวกันจะไม่เหมาะสมกับทุกคน และการออกแบบที่ดี ควรอำพรางส่วนที่บกพร่องและช่วยเสริมจุดเด่นของผู้สวมใส่ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.รูปร่างผอมสูง ควรออกแบบโดยใช้เส้นตามขวาง มีการตกแต่ง ที่คอปกควรมีระบายลายผ้าตามขวางเพื่อลดความสูง ตกแต่งบริเวณเอวสะโพก กระโปรงจีบรูด เป็นต้น และควรหลีกเลี่ยงเส้นตามยาวหรือเส้นแนวตั้ง เสื้อคอแหลม ไม่มีปก แขนสั้น ตัวยาว มีเส้นตกแต่งเสื้อและกระโปรงเป็นแนว ยาว คลอดจนควรหลีกเลี่ยง การออกแบบเสื้อตามขวาง เสื้อที่ปกใหญ่ เสื้อปกติคอ เสื้อแขนพอง เสื้อสีสด ดอกใหญ่
3.คนอกใหญ่ ควรออกแบบโดยใช้เส้นตั้งฉาก เสื้อคอแหลม เสื้อเอวต่ำบริเวณสะโพก กระโปรงปลายบาน หรือกระโปรงตกแต่งได้สัดส่วนกับหน้าอก ควรหลีกเลี่ยงเส้นขวางบริเวณอก เสื่อคอเหลี่ยมลึก เสื้อรัดรูป เสื้อจีบรูดตั้งแต่บริเวณช่วงไหล่ถึงเอว
4.คนสะโพกใหญ่ ใช้เส้นตกแต่งบริเวณอื่นที่ไม่ใช่สะโพก กระโปรงปลายบานควรหลีกเลี่ยงเส้นขวางในแนวกระโปรง หลีกเลี่ยงการตกแต่งบริเวณสะโพกชุดเข้ารูป กระโปรงปลายสอบ
4)โอกาสที่ใช้ในการอออกแบบควรให้มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยโดยพิจารณาดังนี้
1.การออกแบบเสื้อชุดลำลอง ชุดลำลองเป็นเสื้อผ้าชุดที่สามารถใช้สบาย และใส่ได้ทุกโอกาส
2.การออกแบบเสื้อชุด ทำงานข้าราชการ ควรเป็นแบบเรียบไม่ฉูดฉาด เนื้อผ้าทรงตัว
3.การออกแบบเสื้อชุดทำงานที่สำนักงาน ช้าราชการ เช่น ธนาคาร ห้างร้าน บริษัท เป็นต้น ซึ่งงานประเภทนี้ต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก ควรเป็นแบบสีสดใส สดชื่น สบายตาแก่ผู้พบเห็น
4.การออกแบบเสื้อชุดเดินทาง ควรออกแบบให้สามารถสวมใส่ ได้ทั้งกลางวัน กลางคืนในลักษณะสะดวกต่อการเคลื่อนไหว แบบเรียบ เนื้อผ้าทรงตัว ไม่หยับง่าย
5.โอกาสพิเศษเป็นเสื้อที่ใส่เฉพาะโอกาสนั้นๆ ไม่สามารถนำมาสวมใส่ เป็นชุดปกติได้ ดังตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
1)ชุดกีฬา การออกแบบชุดกีฬาต้องดูลักษณะแบบให้คล้อยตามความเคลื่อนไหวในอิริยาบถของกีฬาประเภทนั้นๆ
2)เสื้อกันหนาวการออกแบบควรให้ใช้ได้ในฤดูหนาว ควรเลือกใช้ผ้าถักเนื้อหนา ผิวเรียบ ขนสั้น แขนยาวแบบเรียบ
3)ชุดว่ายน้ำการออกแบบชุดว่ายน้ำจะไม่เน้นเรื่องการทำพรางรูปร่างควรเป็นชุดที่กระชับตัว ยืดหยยุ่นได้ดี
4) ชุดราตรี เป็นเสื้อผ้าที่พีถีพีถันกว่าปกติ มี 2 ลักษณะ คือ ชุดราตรีแบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ
ชุดราตรีแบบไม่เป็นทางการ เป็นชุดแบบใดก็ได้ไม่จำกัดรูปแบบทั้งชุดสั้นและยาว ใช้กับงานตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงกลางคืน
ชุดราตรีแบบเป็นทางการ ควรเป็นชุดราตรีที่เหมาะสมสำหรับงานกลางคืน งานรัฐพิธี ตกแต่งสวยงาม เนื้อผ้าที่ใช้โดยทั่วไปจะมีลักษณะมันวาว


การออกแบบและตกแต่งชุดว่ายน้ำ
ชุดว่ายน้ำจะต้องสร้างแรงเสียดทานกับน้ำให้น้อยที่สุดในขณะที่นักกีฬากำลังเคลื่อนไหวอยู่ในน้ำ จะสร้างชุดว่ายน้ำขึ้นมาอย่างไรเพื่อลดแรงเสียดทานและสร้างอุทกพลศาสตร์(Hydrodynamic) และมีรูปแบบปราดเปรียว จะออกแบบชุดว่ายน้ำอย่างไรเพื่อเสริมแกนทรงตัวหลักให้กับนักกีฬาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


การออกแบบและตกแต่งชุดแต่งงาน
ในการเลือกชุดแต่งงาน( Selection )การออกแบบชุด (Design ) และตลอดไปจนกระบวนการการตัดเย็บ ( cutting ) ให้เป็นรูปทรงนั้น ถือเป็นเค้าโครงหลัก ที่สำคัญมากสุดๆ ของตัวเสื้อผ้าชุดแต่งงาน (
Silhouette หมายถึงภาพเงาของชุด เมื่อเราไม่สนใจดีเทล ) แต่ละตัว เพราะมันจะแสดงออก ในเรื่องของมิติ และความสูงของผู้ที่จะสวมใส่ คือหมายความว่า ใส่แล้วจะเป็นอย่างไง ไม่ว่าสูงขึ้น เตี้ยลง อ้วนขึ้น เป็นต้น
ในขณะที่แบบที่เลือกใช้ ( style ) จะแสดงถึงบุคคลิกลักษณะ ตลอดจนรสนิยม ของผู้เลือกใช้เสื้อผ้า รวมถึงทำให้เสื้อผ้าดูยูนิค ( unique ) มีรสนิยมไม่เหมือนใครๆ เสื้อผ้าที่มีการตัด ที่ไม่เหมือนใครจะแตกต่าง ในรูปแบบของมัน                                                                                                                                                                         ผ่านทางรายละเอียดของชุด การตกแต่งชุด และผิวสัมผัสของตัวชุด ดีไซน์เนอร์เก่งๆ ที่ผู้เขียน babyBride ชื่นชอบ อย่างเช่น
Lazaro ดีไซน์ไสตล์เสื้อผ้าจนมันสามารถบอกบุคคลิกเจ้าสาวที่ใส่ กันได้เลยว่า เป็นคน ร่าเริง อ่อนหวาน เรียบร้อย มีระเบียบ และทันสมัย เป็นต้น ( ขออวด ดีไซน์เนอร์คิวบา ขวัญใจ babyBride)แฟชั่นการแต่งกายโลก ที่เกี่ยวพันธ์กับการแต่งตัว โดยเฉพาะเสื้อผ้าแนวชุดแต่งงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน เราจะเห็นได้จาก การที่ดีไซน์เนอร์ชุดแต่งงาน ต่างๆ ไม่ว่า Reem Acra, Monique, Pronovias, Sharon Cunningham, San Patrick, La Sposa, Alfred Sung เจ้าพ่อ David Bridal และ เจ้ Vera Wang จะออกงานดีไซน์ชุดแต่งงาน กันมาเป็นซีซั่น กันเลย ก็ว่าได้ในปัจจุบัน เช่น ช่วงนี้เป็นช่วงฟลอล์ ปี 2008 นั้น เทรนด์ชุดแต่งงาน( Wedding Trend ) การเลือกชุดที่ว่ามาแรง ก็จะเป็นแนวชุดแต่งงาน แบบที่เลือก ต้องเดรปไว้ก่อนจึงไม่ตกยุค เป็นต้น งานนี้แต่ละห้องเสื้อ อวกแตกหากตามเทรนด์ ก็ว่าได้                                                                    เราอาจงงอยู่กับแบบ ของการตัดเย็บที่มีอยู่บนแม็กกาซีน และตามเว็ปไซด์ต่างๆ แต่จริงๆแล้ว มิติการตัดชุดแต่งงานที่เหล่าดีไซน์เนอร์ทั่วโลก มักเลือกใช้กันบ่อยๆ สามารถสรุปได้ เป็นไม่กี่แบบหรอกไม่ว่าชุดอะไร แต่ก็จะแตกต่างกันไป และการนำมาใช้เมื่อใด ถูกกำหนดโดยรสนิยม และความนิยมในขณะนั้น ของสังคมเป็นหลัก ตามรูปที่ 1 ด้านล่าง โดยดีไซน์เนอร์อาจนำรูปร่างพื้นฐาน ( Basic shape ) เหล่านี้มาผสมกันเป็นเอกลักษณ์ ได้งานเด่นของตนเองก็มีเช่น Dior มีความสามารถมากๆในด้านนี้


การออกแบบและตกแต่งเสื้อผ้าเด็ก
เครื่องนุ่งห่มเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่อ่อนแอที่สุดในทางฟิสิกส์ ผิวหนังของมนุษย์บอบบาง จึงต้องมีสิ่งปกปิดร่างกายเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ในอดีตมนุษย์อาจหาวิธีป้องกันศัตรูทางธรรมชาติ เช่นพอกร่างกายด้วยโคลนหรือใส่กระโปรงทำจากหญ้าเพื่อป้องกันแมลง การนุ่งห่มหนังสัตว์หรือใบไม้เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย (พวงผกา,2523) เมื่อความเจริญทางด้านวิทยาการมีมากขึ้น มีการผลิตผืนผ้ามากมายหลายชนิด เครื่องแต่งกายซึ่งทำจากผ้าที่มนุษย์ใช้เมื่อแรกเกิดเพื่อห่อหุ้มให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อผิวหนังอันละเอียดอ่อน เป็นชิ้นแรกก็คือ ผ้าอ้อม
เมื่อเจริญวัยขึ้น มนุษย์ต้องมีเสื้อผ้าที่หลากหลายมากขึ้นเพราะนอกเหนือจากความจำเป็นต่อชีวิตแล้วยังมีความจำเป็นทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นวัยใดการเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องเลือกให้เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ โอกาสในการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรเลือกให้เหมาะกับเด็กแต่ละวัย ซึ่งในวัยเด็กเล็กที่ไม่สามารถเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ได้เอง การจัดเตรียมเสื้อผ้าสำหรับเด็กจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ ทั้งด้านพัฒนาการทางร่างกาย ขนาดตัวและสัดส่วนของเด็ก ชนิดของผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บและรูปแบบของเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ความรู้เหล่านี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการจัดเตรียมเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสม มีพัฒนาการที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพที่ดีต่อไป


การออกแบบและตกแต่งโทรศัพท์
พัฒนามิตรกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ
เพราะความหลากหลายของอุปกรณ์มือถือให้เลือก, การใช้งานสามารถแยกความแตกต่างเป็นปัจจัยที่ทรงพลังมาก การออกแบบที่ดีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหมายถึงความสุขและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นลูกค้าประจำ โดยการทำความเข้าใจเทคนิคของการใช้มือถือการใช้งานคุณสามารถทำให้ผู้บริโภคสิ่งที่พวกเขาต้องการและความจำเป็นและทำให้ถูกต้องครั้งแรก
เป้าหมายหลักของการใช้งานมืออาชีพที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาจากมุมมองของความต้องการของผู้ใช้', และใช้ไม่เพียง แต่ในความเป็นไปได้ทางเทคนิค งานหลักคือเพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มผู้ใช้เป้าหมายของแต่ละรุ่นสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างคล่องแคล่วและด้วยความปิติยินดี
บางตัวอย่างของสิ่งที่ควรจะดำเนินการใน considderation จะนำเสนอด้านล่าง
อินพุต
Output
ซอฟต์แวร์
อื่น ๆ
-- การยศาสตร์ของคีย์และอุปกรณ์ทั้งหมด
-- การค้นพบที่สำคัญ
ใส่ข้อความ --
-- ใส่หน้าจอสัมผัส
-- ใส่คำพูด
-- เคลื่อนไหวท่าทาง
-- การแสดงผล qualit
-- คุณภาพเสียง
-- แฮบติคความคิดเห็น
-- ความสอดคล้องส่วนติดต่อผู้ใช้
-- ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างภาพ
การใช้งานภายในโปรแกรมเดียว --
-- การใช้งาน interworking
-- ช่าง (e. เปลี่ยนแบตเตอรี่กรัม)
-- Cover วัสดุ
-- การประหยัดพลังงาน Graceful
-- อุปกรณ์เสริม
เกี่ยวกับฟังก์ชั่นอุปกรณ์มือถือซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กจะมีข้อ จำกัด ของมัน แต่เป็นมือถือนอกจากนี้ยังนำผลประโยชน์มหาศาล ใน comparisement ไปยังอุปกรณ์เครื่องเขียน, โทรศัพท์มือถือที่ผู้ใช้ดำเนินการกับพวกเขาเกือบจะตลอดเวลาให้ oppurtunities นวัตกรรมใหม่สำหรับการใช้งานและคุณสมบัติ
อื่น ๆ แล้วการใช้งานและการตลาดนอกจากนี้ยังมีการวิจัยอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจสิ่งที่ผู้ใช้รู้สึกและเหตุผลที่เมื่อกระทบกับอุปกรณ์และสิ่งที่นำมาเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานสนุกสนาน ผู้คนมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับโทรศัพท์มือถือของพวกเขาส่วนบุคคล โทรศัพท์พวกเขากระทำกับพวกเขาแสดงบุคลิกภาพของตนในลักษณะที่คล้ายกันเป็นรถของพวกเขาไม่
ที่คุณสามารถดูจำนวนมากจะได้รับการดำเนินการที่จะได้รับโทรศัพท์จากกระดานวาดภาพเพื่อผู้บริโภค
การออกแบบอุตสาหกรรมและการทำงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุดนอกเหนือจากราคา
การเพิ่มมุมมองของคุณเกี่ยวกับการออกแบบโทรศัพท์มือถือ
คุณไม่เคยมีความคิดที่น่าทึ่งในการออกแบบโทรศัพท์มือถือหรือไม่ คุณมีคนอื่นที่มีวิสัยทัศน์เหล่านี้ในยุคนี้การพัฒนาของการออกแบบโทรศัพท์มือถือและต้องปรับปรุงวิธีการเดิมหรือเพื่อให้ได้ความคิดใหม่สดหรือดีไซน์ที่มีสไตล์ชอบ
บริษัท ผลิตโทรศัพท์มือถือมักจะมองหาแนวคิดใหม่ ๆ , hype แนวโน้มถัดไปหรือถ้าคุณต้องการเรียกมันว่า จะทำอย่างไรถ้าคุณสามารถทำให้ความพยายามที่จะนำสิ่งใหม่ ๆ ออกมี? คุณจะสนใจ?
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพนักออกแบบอุตสาหกรรมหรือบุคคลอื่นในประเภทว่าถ้าคุณต้องการที่จะนำความคิดของคุณ (s) ออกมี
เมื่อวันที่แกลเลอรี่เหล่านี้คุณสามารถวางการออกแบบและความคิดของคุณในการออกแบบโทรศัพท์มือถือทั้ง digitalized เต็มหรือเป็นภาพสแกนของการวาดภาพกระดาษ มันคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรับความคิดออกมีเพราะนี่เป็นส่วนใหญ่ของเวลาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่จะเริ่มต้น
การออกแบบไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบที่คุณอาจถาม? ไม่มีความพยายามของคุณที่จะนำความคิดของคุณออกมามีความนิยมมากพอและทุกคนในเครือในโทรศัพท์มือถือผลิตในตลาด
แน่นอนว่าคุณสามารถออกจากข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองเพื่อให้ได้สังเกตเห็นโดยบุคคลอื่นหรือหวังว่าถ้าคุณประกอบอาชีพในการออกแบบอุตสาหกรรมที่จะสังเกตเห็นโดย บริษัท ใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโทรศัพท์มือถือ
ส่วนติดต่อของโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือและการออกแบบโดยรวมรวมกับการทำงานเป็นสิ่งที่น่าสนใจให้ประชาชนมากที่สุดสำหรับการซื้อโทรศัพท์มือถือ เคยใช้โทรศัพท์ที่มีปุ่มกดมีขนาดเล็กคุณจะกดหมายเลขอื่น ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ ดีฉันได้และจะสามารถทำลายมากและหากคุณมีประสบการณ์ในสถานการณ์คล้ายคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกัน ดังนั้นการออกแบบมืออาชีพอย่างรุนแรงต้องได้ไหมถ้าไม่มากของการวิจัยเพื่อให้การออกแบบโทรศัพท์มือถือที่น่าสนใจใด ๆ ต่อสาธารณะ


 

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

krubie
 เก่งมากรูปภาพสวยงาม อยากให้แทรกภาพระหว่างเนื้อหา จะได้น่าติดตามอย่างลืมประวัติผู้เขียนด้วยน่ะจ๊ะ
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.krubiemyreadyweb.com
krubie [61.19.145.xxx] เมื่อ 20/12/2011 14:24
2
อ้างอิง
พื้นกับตัวหนังสือสีคล้ายๆกันอ่ะ อ่านไม่ค่อยออกต้องคลุมดำก่อนถึงจะอ่านได้ง่ายขึ้น แต่ไม่เป็นไรยังไงก็สู้ต่อไปนะครับสู้ๆ^.^
 
MarkkingeR [49.49.30.xxx] เมื่อ 24/05/2012 21:07
3
อ้างอิง
โอเคเลยครับ พื้นหลังอย่างนี้ได้เลยครับถือว่าใช้ได้เลยยังไงก็สู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆ 
 
MarkkingeR [171.4.100.xxx] เมื่อ 29/05/2012 21:42
4
อ้างอิง
โอ้วสวยงามมากครับ สุดยอดจริงๆเลยครับ   พื้นหลังดูมีสีสันสวยสดงดงามมากเลยครับ
 
MarkkingeR [223.204.23.xxx] เมื่อ 13/06/2012 21:29
5
อ้างอิง

mook da
ขอบคุณค่ะพรุ่งนี้มีงานส่งแล้ว

 
 
mook da [125.26.89.xxx] เมื่อ 16/09/2012 20:01
6
อ้างอิง

jiffy
ไม่จบ ป.ตรีค่ะ จะทำงานสายนี้ได้มั้ย 
 
jiffy [203.172.103.xxx] เมื่อ 12/11/2012 10:50
7
อ้างอิง

kanyarat
หวัดดี สีสันเยอะจุงเบย
 
kanyarat [27.55.170.xxx] เมื่อ 2/01/2014 11:02
8
อ้างอิง

kanyarat
หวัดดี สีสันเยอะจุงเบย
 
kanyarat [27.55.170.xxx] เมื่อ 2/01/2014 11:02
9
อ้างอิง

kanyarat
หวัดดี สีสันเยอะจุงเบย
 
kanyarat [27.55.170.xxx] เมื่อ 2/01/2014 11:02
10
อ้างอิง

kanyarat
หวัดดี สีสันเยอะจุงเบย
 
kanyarat [27.55.170.xxx] เมื่อ 2/01/2014 11:02
123
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :