สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58155
แสดงหน้า70361
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์

อ่าน 768 | ตอบ 3

ศาสตร์และศิลป์ของการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์อาจพิจารณาได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกัน ในตัวเอง โดยสามารถอธิบายความละเอียด ได้ดังนี้

การประชาสัมพันธ์ที่เป็นศาสตร์
ศาสตร์ในที่นี้หมายถึงวิทยาการ ความรู้ ความเชื่อถือที่กำหนดไว้เป็นระบบระเบียบที่พึงเชื่อถือได้ และสามารถศึกษาค้นคว้าหาความจริงได้อย่างมีระเบียบแบบแผนและมีระบบ

วิชาการประชาสัมพันธ์ เป็นวิชาที่มีระเบียบแบบแผน มีเหตุมีผลและอาจศึกษาเรียนรู้ได้จากตำหรับตำราต่างๆ เป็นการศึกษาค้นคว้าหาหลักและทฤษฎีที่น่าเชื่อถือได้ไว้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มีการศึกษาค้นคว้าถึงกระบวนการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของมนุษย์ เพื่ออธิบายและวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีปฏิกริยาสัมพันธ์ต่อกันในสังคม รวมทั้งการศึกษาวิจัยถึงประชามติ และความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มบุคคลกับองค์กรสถาบันที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถศึกษา เรียนรู้วิธีการ และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า วิชาการประชาสัมพันธ์อยู่ในขอบเขตของศาสตร์ทางด้านสังคมวิทยา

การประชาสัมพันธ์ที่เป็นศิลปะ
การประชาสัมพันธ์มีลักษณะการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และทักษะของแต่ละบุคคล ทั้งยังต้องประกอบด้วยเทคนิคการประชาสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นความ
สามารถเฉพาะตัว เช่น ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ซึ่งถ่ายทอดและลอกเลียนแบบกันได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เทคนิคอย่างหนึ่งที่นักประชาสัมพันธ์คนหนึ่งนำไปใช้แล้วประสบผลสำเร็จ หากนักประชาสัมพันธ์อีกผู้หนึ่งนำไปใช้อาจไม่ได้ผลและประสบความล้มเหลวก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัว ความเหมาะสมของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม เวลา และสถานที่ เป็นต้น

โดยที่การประชาสัมพันธ์เป็นการนำเอาหลักการ ความรู้ที่ได้ศึกษามา ไปประยุกต์ใช้ จึงมีลักษณะเป็นศิลปะ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์จะยึดถือกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนที่ตายตัวไม่ได้ แต่จะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการให้สอดคล้องเหมาะสมกับเงื่อนไขของสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ ศิลปะของการประชาสัมพันธ์จะต้องใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเป็นหลัก ดังนั้น คุณสมบัติส่วนตัวของผู้ทำงานประชาสัมพันธ์ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของงานประชาสัมพันธ์นั้นๆ

ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 5/03/2019 01:41
2
อ้างอิง

Sue
Industrial Building | Commercial Real Estate In Cincinnati Ohio | Commercial Real Estate Massachusetts | Commercial Property Listings For Sale | Downtown Atlanta Office Space | High Rise Office Buildings | Commercial Real Estate For Sale | Featured Links Collection | Minnesota Commercial Real Estate | Featured Links Collection | Commercial Intensive Land Sale | Warehouse For Sale Miami | New Office Building | Warehouse For Lease | Business Properties | Charlotte Lease Nc Office Space | Thornhill Industrial Park | Real Property | Delaware Commercial Property | Chesapeake Bay Business Park | Featured Links Collection | Commercial Property Nj | Featured Links Collection | San Jose Office Space | Kansas City Office Space | Miami Commercial Property | Austin Commercial Properties | Orange County Commercial Property For Lease | Warehouse For Lease | Commercial Real Estate Broker Chicago | Los Alamos Research Park | Miami Commercial Real Estate Lease | Office Space Ma | Warehouse For Rent New Jersey | Commercial Real Estate Agencies | Commercial Real Estate For Sale | Mississippi Research Park | Commercial Real Estate Detroit | Vancouver Commercial Real Estate | Commercial Estate Real Seattle | Warehouse For Rent Orlando Florida | Commercial Space For Rent | National Business Park | Research Park Charlottesville Va | Austin Office Space Texas | Commercial Real Estate Rentals | Commercial Real Estate For Rent | Commercial Land Sale San Antonio | Commercial Real Estate Sales Miami | Featured Links Collection | Commercial Real Estate Mortgages | Commercial Real Estate In Miami | Nj Rent Warehouse | Commercial Real Estate Broker Florida | Hotels For Sale In Mexico | Delaware Industrial Park | Washington Commercial Office Space | Commercial Property For Sale In California | Featured Links Collection | Commercial Warehouse Property For Lease | Commercial Real Estate Charlotte | Industrial Business Park For Sale | Omaha Commercial Real Estate | Commercial Leasing Of Property | Warehouse In Miami | Warehouses Miami Airport Area | Office Space | Indianapolis Commercial Real Estate For Sale | Commercial Office Space San Francisco | Ridc Industrial Park | Commercial Property For Lease In Reno Nv | Commercial Property For Rent Or Sale | Commercial Real Estate Financing | Boston Marine Industrial Park | Highland Business Park | Featured Links Collection | Boonville Indiana Commercial Real Estate | Featured Links Collection | Properties Stewartville | Industrial Park New Jersey | Commercial Property For Sale In Suffolk Va | Hotel And Motel For Sale | Commercial Real Estate Rentals Miami | Commercial Mortgage | Commercial Property Sale Brevard Fl | Featured Links Collection | Office Buildings | Comercial Properties For Sale | Stony Brook Technology Park | Business Rent | Commercial Real Estate Agent | Commercial Real Estate Brokers Birmingham Al | Chicago Office Building | Dallas Lease Space Warehouse | Property Listings | Agents Commercial | Commercial Property For Sale | Featured Links Collection | Cheap Hotels For Sale | Retail Space Sacramento | Sawgrass Technology Park | office center | Corporate Offices Miami | Great Oaks Office Park | Office Space And Long Island | Commercial Property | Commercial Real Estate Brokers Birmingham Al | Commercial Office Space San Diego | Commercial Mortgages | 1031 Tax Exchange | Commercial Lease | Commercial Space For Lease San Francisco | Business Lease Space | Office Space For Lease | Space For Rent | University Research Park Charlotte Nc | Denver Office Space | Commercial Real Estate Raleigh | Akron Ohio Lease Office Space | Office Building For Lease | Commercial Miami Property Search | Properties Lease | Commercial Real Estate Broker In Los Angeles | Featured Links Collection | Office Space For Lease
Sue [69.85.105.xxx] เมื่อ 10/03/2019 22:13
3
อ้างอิง

Sue
warehouses for sale real estate | local real estate agents | Fannie Mae homes for sale | realtor leads | top real estate agents | homes for sale in Hawaii | Florida real estate | local real estate agents | real estate agent | find a real estate agent | how to choose a real estate agent | real estate agent reviews | top real estate agents | how to find a real estate agent | real estate lead generation | Austin Texas real estate | houses for sale in Florida | Alaska real estate | contemporary homes for sale | Charleston real estate | real estate | how to choose a real estate agent | how to find a real estate agent | bay area homes for sale | real estate agent reviews | how to find a real estate agent | real estate agent | homes for sales | find a real estate agent | beautiful homes for sale | find a real estate agent | foreclosed homes for sale | houses for sale | real estate agent | Miami real estate | finding a real estate agent | beach house for sale| beach homes for sale | cheap homes for sale | find real estate agent | country homes for sale | finding a real estate agent | real estate | how to choose a real estate agent | find real estate agent | bank owned homes for sale | homes for sale by map | real estate agents near me | find homes for sale | real estate agents near me | brand new homes for sale | foreclosure homes for sale | beachfront homes for sale | FHA approved homes for sale | homes for sale DC | Boca Raton real estate | Real Estate Leads | beach houses for sale | real estate agents | find real estate agent | home for sale | Charleston SC real estate | houses for sale near me | craftsman style homes for sale | big homes for sale |" how to get real estate leads | finding a real estate agent | beach houses for sale | real estate | beach house for sale| how to choose a real estate agent | Real Estate Leads | homes for sale | brand new homes for sale | homes for sale in Hawaii | beautiful homes for sale | cheap homes for sale | find a real estate agent | real estate | foreclosed homes for sale | Alaska real estate | bank owned homes for sale | local real estate agents | historic homes for sale | local real estate agents | houses | real estate agent | beachfront homes for sale | Florida homes for sale | Charleston real estate | Austin Texas real estate | find a real estate agent | big homes for sale | find real estate agent | Charleston SC real estate | house | homes for sale DC | real estate agents near me | bay area homes for sale | realtor leads | real estate agents | best real estate agents | Miami real estate | house for sale | country homes for sale | homes for sales | real estate agent reviews | find homes for sale | finding a real estate agent | real estate agents near me | real estate agents | home for sale | houses for sale in Florida | how to choose a real estate agent | Boca Raton real estate | homes for sale by map | real estate agent reviews | houses for sale near me | real estate | beach homes for sale | real estate agent reviews | craftsman style homes for sale | Real Estate Leads | find a real estate agent | real estate agent | Florida real estate | real estate agent | real estate lead generation | real estate agent | houses for sale | how to choose a real estate agent | top real estate agents | finding a real estate agent | foreclosure homes for sale | top real estate agents | how to find a real estate agent | find real estate agent | find real estate agent | FHA approved homes for sale | how to find a real estate agent | how to find a real estate agent | contemporary homes for sale | Fannie Mae homes for sale | house for sale "| homes for sale | real estate agents | houses | how to get real estate leads | house | finding a real estate agent | real estate agent reviews | Florida homes for sale | real estate agent | Real Estate Leads | best real estate agents | historic homes for sale
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 31/03/2019 11:29
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :