สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58185
แสดงหน้า70391
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

อ่าน 429 | ตอบ 2
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด  ข้อที่ 1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
 
หน่วยการเรียนที่ 1  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์           
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้   จัดทำสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์แบบง่าย  ๆ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้  มีเจตคติที่ดีในการทำงาน รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จุดประสงค์การเรียนรู้
    ด้านความรู้ (K) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
       1.    บอกความหมายของการประชาสัมพันธ์ ได้  
       2.    บอกความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ได้ 
       3.    บอกประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานได้ 
       4.     สามารถเขียนผังมโนทัศน์ ความหมาย  ความสำคัญ  และประโยชน์ ของการประชาสัมพันธ์ได้
 ด้านเจตคติ  ด้านคุณธรรม    จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ (A)  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
        1.     มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต    
        2.     มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
        3.     มีคุณธรรม รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    

ด้านทักษะและกระบวนการ (P) เพื่อให้นักเรียนสามารถ
        1.    มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประชาสัมพันธ์  
        2.    ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.    สามารถนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.   ความสามารถในการสื่อสาร  
2.   ความสามารถในการคิด
3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่
 
      การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นที่รู้จักยอมรับกันมาอย่างแพร่หลาย เป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งของประชาชนตลอดจนองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่มุ่งแสวงหากำไร การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นงานเชิงปฏิบัติ มุ่งสร้างสัมพันธภาพความรู้ความเข้าใจอันดีต่อกันผ่านสื่อชนิดต่างๆในรูปแบบที่หลากหลายกลวิธี ตามเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์เรามี
โอกาสติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยไม่ขีดจ ากัดในเรื่องระยะทางและเวลาอีกต่อไป จากความก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้มนุษย์แสวงหาความรู้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ( Public Relation; PR) เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่ามีความจำเป็นสำหรับบุคคล องค์กร สถาบัน ตลอดจนกิจกรรมการดำเนินงานแทบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานด้านธุรกิจ (Bussiness) ด้านการศึกษา (Education) งานราชการ (Government) งานด้านสังคมสงเคราะห์ (Social and Welfare) หรือแม้แต่งานด้านการศาสนา (Religion) เป็นงานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติที่ดีร่วมกัน

ที่มา : 
http://www.lib.ubu.ac.th/techno/Down%20Load/Bod%2021.pdf
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 10/12/2019 01:24
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 12/12/2019 16:00
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :