สถิติ
เปิดเมื่อ14/11/2011
อัพเดท15/07/2012
ผู้เข้าชม58185
แสดงหน้า70391
บทความ
ประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
คำอธิบายรายวิชา ง30290 การประชาสัมพันธ์
คำอธิบายรายวิชา ง 30290 การประชาสัมพันธ์
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
บทที่ 2 เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการประชาสัมพันธ์
ประวัติความเป็นของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 3 เรื่อง หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
หลักการและวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์
บทที่ 4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
การประชาสัมพันธ์กับการโฆษณา
บทที่ 5 เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 6 เรื่อง หน่วยงานประชาสัมพันธ์
หน่วยงานประชาสัมพันธ์
บทที่ 7 เรื่อง สื่อการประชาสัมพันธ์
สื่อการประชาสัมพันธ์
บทที่ 8 เรื่อง การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการประชาสัมพันธ์
บทที่ 9 เรื่อง คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
คุณสมบัติของนักประชาสัมพันธ์
บทที่ 10 เรื่อง ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
บิดาแห่งการประชาสัมพันธ์
ประโยชน์ของการประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์ ศาสตร์และศิลป์
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์
ความหมายของการประชาสัมพันธ์
การออกแบบ
การออกแบบและตกแต่ง
ปฎิทิน
January 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

อ่าน 487 | ตอบ 2
สาระที่  4  การอาชีพ
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
ตัวชี้วัด  ข้อที่ 1  อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ
 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่      10    เรื่อง   ฝึกปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
  5.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
                    เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและนำทักษะเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้   จัดทำสื่อสำหรับการประชาสัมพันธ์แบบง่าย  ๆ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ มีเจตคติที่ดีในการทำงาน รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
    ด้านความรู้ (K)  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.   มีความรู้ความเข้าใจ  มีทักษะเกี่ยวกับการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
2.   สามารถปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานได้
3.   มีเจตคติที่ดีในการทำงาน  และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.   มีจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์    
    ด้านเจตคติ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ( A )  เพื่อให้นักเรียนสามารถ
1.    มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
2.    มีคุณธรรมรักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ    
3.     มีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
4.     มีคุณธรรม พรหมวิหาร  4 
5.     จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                ด้านทักษะ และขบวนการ ( P )  เพื่อให้นักเรียนสามารถ  
1.    ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
     สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.   ความสามารถในการสื่อสาร  
2.   ความสามารถในการคิด
3.   ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   
5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 3/03/2019 22:11
2
อ้างอิง

Sue
| commercial real estate companies>Commercial Property Real | commercial real estate companies>Orange County Commercial | commercial real estate companies>Doral Lease commercial real estate companies | commercial real estate companies>Mississippi Research Park | commercial real estate companies>Cincinnati Commercial Real Estate | commercial real estate companies>Commercial Real Estate Il | commercial real estate companies>Commercial Real Estate | commercial real estate companies>Commercial Industrial Real | commercial real estate companies>Florida Lease Space Warehouse | commercial real estate companies>Warehouse Lease Miami Oregon Antonio For Sale Miami | commercial real estate companies>New Jersey commercial real estate companies Property For Sale | commercial real estate companies>Building Sale | commercial real estate companies>Chicago Commercial | commercial real estate companies>Shopping Center For Sale | commercial real estate companies>Commercial | commercial real estate companies>Hotel And Motel For Sale | commercial real estate companies>1031 Las Vegas | commercial real estate companies> | commercial real estate companies>Commercial Realtors | commercial real estate companies>Office Suite New York City | commercial real estate companies>Commercial Real Estate | commercial real estate companies>Washington Lease commercial real estate companies | commercial real estate companies>Commercial Real | commercial real estate companies>Florida Commercial Real Estate Broker In Los Angeles | commercial real estate companies>Hotel Franchise For Sale | commercial real estate companies>California Commercial Office | commercial real estate companies>Featured Links Collection Space | commercial real estate companies>Oregon Commercial | commercial real estate companies>Florida Business Property | commercial real estate companies>Charleston Commercial Real | commercial real estate companies>Commercial Miami Property | commercial real estate companies>Office Space In Houston | commercial real estate companies>Warehouses Miami Airport Area | commercial real estate companies>Commercial Real Estate | commercial real estate companies>Research Park San Antonio | commercial real estate companies>Commercial Acreage For Sale Estate Brokers Texas | commercial real estate companies>Miami Property Sell | commercial real estate companies>Retail Space In Nyc | commercial real estate companies>Industrial Space Listings | commercial real estate companies>Dallas Commercial commercial real estate companies | commercial real estate companies>Sunset Industrial Park | commercial real estate companies>Featured Links Collection Mortgage Estate For Lease Jacksonville | commercial real estate companies>University Of | commercial real estate companies>Office Broker | commercial real estate companies>Research Park Huntsville Al Real Estate For Sale Miami Beach | commercial real estate companies>Featured Links Collection | commercial real estate companies>Danvers Industrial Park Pittsburgh | commercial real estate companies>Miami Beach Commercial | commercial real estate companies>Property For Rent | commercial real estate companies>Commercial Real Estate | commercial real estate companies>Commercial Real Estate Brokers Estate Property Listing | commercial real estate companies>Commercial Warehouse | commercial real estate companies> | commercial real estate companies>commercial real estate companies | commercial real estate companies>Westborough Office Park | commercial real estate companies>Commercial Property To Buy Lease In Houston | commercial real estate companies>commercial real estate companies> Florida | commercial real estate companies>Warehousing | commercial real estate companies>Building Office Sale Estate In New York City | commercial real estate companies>Office Building Miami In Chicago Listing | commercial real estate companies>Commercial Property In | commercial real estate companies>Delaware commercial real | commercial real estate companies>Commercial Listing Mls Albany | commercial real estate companies>West Creek Business Park | commercial real estate companies>Missouri Research Park
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 7/04/2019 15:07
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :